Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014R.


Regulamin obowiązujący dla transakcji dokonanych od 25.12.2014
1)
Sklep internetowy, działający pod adresem www.wicomp.pl prowadzony jest przez firmę WICOMP SP. Z O.O. , STERNICZA nr 100 lok. 5, 01-350 Warszawa NIP: 5223062124.
2)
Stroną dokonującą zakupu w sklepie, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorca lub spółka. Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest firma WICOMP SP. Z O.O. , STERNICZA nr 100 lok. 5, 01-350 Warszawa NIP: 5223062124 zwana dalej Sprzedawcą.
3)
W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
4)
Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane w chwili składania zamówienia na stronie WWW, w cenach obowiązujących w chwili sprzedaży i podawanych w PLN wraz z podatkiem VAT. W przypadku zamówienia produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności zamówienia. W przypadku towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie konieczna jest wplata 50% zaliczki.
5)
Zamówienia: a) Zamówienie uznawane jest za złożone od chwili, gdy na adres poczty elektronicznej zamawiającego towar, wysłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia. b) O każdej zmianie statusu zamówienia Kupujący informowany jest poprzez wysyłanie automatycznych wiadomości elektronicznych na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej. W celu skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta prosimy pisać na adres wicomp@wicomp.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 22 298 60 59 ; c) Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 19.00, w soboty po godz. 15.00, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem, po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane. chyba że Klient wyrazi wolę przedłużenia ważności rezerwacji. d) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia na każdym jego etapie. e) Umowa kupna-sprzedaży uznana jest za zawartą w momencie wystawienia dokumentu sprzedaży.
6)
Sprzedawca prowadzący sklep wicomp.pl postępuje zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Z ustawą można się zapoznać pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206.
7)
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8)
Klient otrzymuje dokument sprzedaży: Faktura VAT lub paragon fiskalny, który zostanie wysłany w formie e-faktury na podany w zamówieniu adres mailowy. Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1528), jeśli nie akceptują Państwo takiej formy dostarczania dokumentu prosimy o złożenie sprzeciwu w formie pisemnej w momencie składania zamówienia.
9)
Sprzedawca informuje, że jego obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad. Dostarczane towary są wolne od wad.
10)
Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez wicomp.pl na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
11)
Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy wicomp.pl lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wicomp@wicomp.pl.
12)
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
13)
Sposoby płatności w sklepie wicomp.pl
Przedpłata na konto : zamówienie zostanie przekazane do realizacji, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedawcy (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto);
Gotówka przy odbiorze : zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu (dotyczy zamówień do kwoty 6 000 zł brutto) lub w kasie punktu odbioru osobistego;
Karta płatnicza: opcja płatności kartą możliwa jest tylko przy odbiorze osobistym w naszym sklepie w Warszawie lub poprzez płatności online (PayU); Przy wybraniu tej formy zostaje cofnięty rabat 3%
Płatność on-line realizowane przez serwis PayU. Przy wybraniu tej formy zostanie cofnięty rabsat 3%


14)

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep wicomp.pl.
15)
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
16)
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
17)
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach wicomp.pl.
18)
Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

19)

Kupujący dokonujący płatności za zakupione towary za pośrednictwem PayU wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90).
20)
Sklep wicomp.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
21)
Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 14.
22)
Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;
b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
WICOMP SP. Z O.O. , STERNICZA nr 100 lok. 5, 01-350 Warszawa NIP: 5223062124
TEL: 22 298 60 59
E-MAIL: WICOMP@WICOMP.PL
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014R.

 

1. Sklep wicomp.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie. Odbiory osobiste realizujemy za pośrednictwem sklepu WICOMP SP. Z O.O. , STERNICZA nr 100 lok. 5, 01-350 Warszawa NIP: 5223062124 tylko po uprzednim złożeniu zamówienia poprzez formularz na stronie internetowej, telefonicznie lub mailowo.

2. Towar nieodebrany przez 7 dni wraca do obrotu sklepowego, po tym okresie prosimy o kontakt w celu przedłużenia rezerwacji.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie wicomp.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wicomp.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Zawarty jest w nich rabat 3%, który zostaje cofnięty przy płatności kartą kredytową lub za pośrednictwem operatora szybkich płatności internetowych PayU ( platnosic.pl).

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wyspecjalizowanych firm kurierskich.

6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z cennikiem dostaw.

7. Możliwe są następujące formy zapłaty:


Za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie wysyłamy e-mail z numerem naszego rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie paczka jest pakowana i wysyłana. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku wpłaty w terminie przekraczającym 7 dni roboczych.

Raty - Za pośrednictwem firmy Żagiel S.A. lub Cetelem S.A. .

Gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie.

Kartą płatniczą za pośrednictwem operatora Płatności.pl ( zostanie cofnięty rabat 3% ).

Kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym ( zostanie cofnięty rabat 3% ).

 

8. Przy każdym towarze podany jest stan magazynowy i cena brutto. Informacje te aktualizujemy kilka razy w ciągu doby. Informacja o dostępności towaru oznacza, że możemy go dostarczyć do Klienta lub do naszego sklepu w ciągu 1-2 dni roboczych. Ok. 15% pozycji towarowej posiadamy w magazynie sklepowym do odbioru natychmiastowego, reszta jest zamawiana po złożeniu zlecena przez klienta.

Czas realizacji zamówienia zależny jest od wyboru sposobu wysyłki

Składając zamówienie należy pamiętać, że:

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy


Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską najczęściej następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia ( max. do 3 dni roboczych ).

9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Towar posiadający gwarancję serwisu wicomp.pl należy dostarczyć na adres 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 lok. 014A z dopiskiem „serwis Wicomp”. W tym przypadku prosimy skontaktować się z naszą firmą celem uzyskania bliższych informacji. Naprawiony towar zostanie wysłany na koszt wicomp.pl do klienta.

10. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

11. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy dostarczyć na adres 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 lok. 014A. Prosimy wcześniej skontaktować się z naszą firmą, celem uzyskania bliższych informacji.

 

12. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

13. Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w ciągu 14 dni.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar należy odesłać z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria muszą być nieuszkodzone. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają produkty podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na adres 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 lok. 014A. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i jeżeli towar spełnia ww. wymagania dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

15. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

16. Zespół sklepu wicomp.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Może się jednak zdażyć, że pojawią się błędy w opisie parametrów i właściwości towaru lub związane z nagłą ich zmianą przez producenta. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
Informacje i ceny zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

17. Faktury Vat wysyłane są w postaci elektronicznej na adres mailowy podany podczas rejestracji. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na taka formę, to należy zgłosić chęć otrzymania wersji papierowej.

18. Regulamin określa zasady i sposoby dokonywania zakupów w sklepie internetowym wicomp.pl.